Etusivu » Hankkeet » RAKET

RAKET

Jaa sivu

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen turkiseläinten lantaa hyödyntämällä

Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta RAKI-ohjelmasta rahoitettava RAKET-hanke tähtää ravinteiden kierrättämiseen turkiseläinten lannan lannoitekäyttöä tehostamalla ympäristökuormitusta pienentäen. Hankkeen toteutusaika on 5.6.2015-30.9.2016.

Lannan käsittelyn haasteet

Turkiseläinten lannan merkitys lannoitusaineena on kansallisesti merkittävä johtuen lannan korkeasta ravinnepitoisuudesta muiden kotieläinten tuottamiin lantoihin verrattuna. Lantaa ei kuitenkaan nykyisin hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyään suurimmaksi osaksi käytössä oleva turkiseläinten lannan aumakompostointi johtaa väistämättä mittavaan typen ja energian hävikkiin. Typpihävikki syntyy ammoniakin haihtumisen myötä tiloilla, mutta jatkuu vielä merkittävässä määrin myös kompostoinnin aikana johtaen huomattaviin haittoihin vesistöille, pohjavesille ja metsille sekä vähentäen samalla myös lannan arvoa lannoituskäytössä. Turkistuotannon yhteenlasketut vuotuiset typpipäästöt ovat maassamme 430 tonnia ja vastaavasti fosforipäästöt 45 tonnia, jotka suurimmaksi osaksi konsentroituvat turkistarhauksen toimialueesta johtuen maantieteellisesti suhteellisen pienelle alueelle lisäten merkittävästi paikallista kuormitusta. Energiahävikki syntyy myös kompostoinnissa, joka vapauttaa lannan orgaaniseen osaan sitoutunutta energiaa lämpönä ilmaan ja vähentää lannan sisältämien ravinteiden ja energian kattavaa hyötykäyttöä.

Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen biokaasutuksella

Vallitsevan, ympäristölle haitallisen tilanteen minimoimiseksi ravinteiden kierrätystä voidaan tehostaa biokaasutuksen avulla. Tässä tapauksessa biokaasutus toimii välillisenä keinona ravinteiden kierrättämiseen siten, että biokaasutuksella saadaan käsiteltyä lanta mädätysjäännösmuotoon. Mädätysjäännöksessä lannan sisältämät ravinteet saadaan säilymään hallitusti ilman merkittävää ammoniakkihävikkiä. Lisäksi ravinnepitoisen jäännöksen hyötykäyttöä voidaan hallitusti edistää paikallisen ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Tämän ohella saadaan biokaasutuksen myötä tuotettua metaania, jota hyödyntäen turkistila voi osittain omavaraisesti vastata käyttämästään energiasta. Mädätysprosessissa syntyvää hiilidioksidia voidaan puolestaan hyödyntää esim. kasvihuoneviljelyssä.

Hankkeen tavoitteet

RAKET-hankkeen välittömänä tavoitteena on tehostaa maatalouden vesiensuojelua edistämällä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöä sekä kehittämällä kierrätysraaka-ainepohjaisia lannoitevalmisteita, joiden raaka-aineena ovat ravinteita sisältävät jätteet / biomassat. Tavoitteena on löytää kiertotaloutta hyödyntävä, monistettava ja käytännönläheinen toimintatapa ravinnerikkaan biomassan käsittelemiseksi teknis-taloudellisesti tehokkaalla tavalla ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi työkaluna käytetään biokaasutusta, jonka avulla ravinteita sisältävä turkiseläinten lanta saadaan hallitusti käsiteltyä ravinnehävikki minimoiden ja kasvien ravinnetarve huomioiden helposti hyödynnettävään lannoitemuotoon. Tavoitteena on osoittaa ravinnekierrätysmenetelmän käytön taloudellinen toteutettavuus ja kustannustehokkuus vähentäen turkistarhojen haitallisen ravinnehuuhtouman määrää sekä lisäten tarhojen ja alueen energiaomavaraisuutta biokaasutuotannon avulla. Syntyvän biokaasun sähkö-, lämmitys- ja polttoainekäytön avulla lisätään myös uusiutuvan energian käyttöä sekä vastaavasti vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

YHTEistyössä

Ympäristöministeriö

Sea Fur Oy

Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry

 

Lue myös

RAKI-ohjelma (Ympäristöministeriö)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pekka Erkkilä

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Vanhempi asiantuntija
Pekka Erkkilä

044 7250 231
pekka.erkkila@ketek.fi